Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice

Wójt Gminy Michałowice
działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY MICHAŁOWICE w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2019/2020

I. Rodzaj zadania

Zadanie publiczne w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury
w Więcławicach Starych - filia Centrum Kultury i Promocji na rok szkolny 2019/2020

 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na zadanie przeznacza się kwotę 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) od 16 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz w II transzy 110 000,00 złotych (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe nie należące do sektora finansów publicznych prowadzące na terenie Gminy Michałowice działalność w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych, obejmującą rozwój kreatywności, przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności przez dzieci i młodzież.

 IV. Terminy i warunki realizacji zadań

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

 V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 13 września 2019 r. o godzinie 15.00. Oferty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Michałowicach, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.

Oferta, złożona osobiście bądź wysłana pocztą musi być złożona w zamkniętej kopercie
z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice
w zakresie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury i promocji w roku 2019/2020", (Decyduje data wpłynięcia oferty na Dziennik Podawczy).

Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; do oferty należy dołączyć statut potwierdzony za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Katarzyna Heród; tel. 12 388 57 40 wew. 72;
e-mail: kher@michalowice.malopolska.pl

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Oferty zostaną ocenione w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert, przez powołaną Komisję. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu ofert, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez oferenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.


zarzadzenie 97.2019  .pdf

wzór oferty.docx

wzór sprawozdania.docx

zalacznik nr 1 do zarzadzenia2019.doc

zalacznik nr 2 do zarządzenia Regulamin2019.doc

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Proponowany wykaz zajęć SK na rok 2019_2020.doc

Zestawienie dokumentów księgowych do kontroli.doc