Informacja o zakończeniu konsultacji

Wójt Gminy Michałowice informuje, że w dniu 22.10.2019 r. o godz. 16.00 zakończyły się konsultacje społeczne projektu w sprawie:


  • Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 08.10.2019 r do dnia 22.10.2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wniesiono uwag i wniosków do w/w Programu Współpracy i zostaje przekazany pod obrady rady Gminy Michałowice na najbliższym jej posiedzeniu.


Załącznik: