Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2019 rok

Komisja rozpatrzyła 13 zgłoszonych ofert, kierując się zarządzeniem nr 31/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 lutego 2019 roku.


Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert uwzględnił:

  1. dochowanie wymagań formalnych;
  2. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 1 załącznika do zarządzenia
  3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów
  4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z zakresem rzeczowym projektu
  5. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę
  6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Michałowice, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków
  7. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym doświadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.

Komisja podjęła następujące decyzje:

W związku ze stwierdzeniem, iż oferty spełniają warunki określone w Regulaminie konkursu oraz że są zgodne merytorycznie z zadaniami ogłoszonymi w Otwartym Konkursie Projektów, Komisja postanowiła dofinansować niżej wymienione zadania:


Zadanie 1

Stowarzyszenie Pełna Chata na realizację zadania: Jubileuszowa płyta Zespołu Jakubowe Muszelki „Tutaj życie” – kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Stowarzyszenie Pełna Chata na realizację zadania: VIII Warsztaty Chóralne Gospel w gminie Michałowice – kwota dofinansowania: 6 000,00 PLN

Stowarzyszenie Pełna Chata na realizację zadania: Jesienne warsztaty Chóru Camino – kwota dofinansowania: 3 000,00 PLN

ZHP Chorągiew Krakowska na realizację zadania: Święto Patrona Szczepu Tadeusza Strumiłło – kwota dofinansowani: 6 000,00 PLN

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Michałowice "Pod Kwitnącą Jabłonią" na realizację zadania: Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Michałowice poprzez digitalizację i udostępnienie w formie cyfrowej starych fotografii pochodzących ze zbiorów mieszkańców Zagórzyc - kwota dofinansowania: 2 800,00 PLN

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych na realizację zadania: Organizacja warsztatów edukacyjnych i imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Gminy Michałowice, a w szczególności wsi Więcławice oraz edukacja kulturalna i wychowanie przez muzykę dzieci i młodzieży”. - kwota dofinansowania: 6 000,00 PLN

Stowarzyszenie Pro Memoria – Dla Pamięci na realizację zadania: Pielgrzymka dzieci i młodzieży małopolską drogą św. Jakuba z Polanowic do Więcławic – kwota dofinansowania: 2 200,00 PLN


Zadanie 2

LKS Polonia Wilczkowice na realizację zadania: Wielkanocny i Bożonarodzeniowy turniej tenisa stołowego - III i IV Grand Prix Gminy Michałowice - kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

LKS Galicja Raciborowice na realizację zadania: Galicja Dzieciom - kwota dofinansowania: 2 000,00 PLN

LKS Galicja Raciborowice na realizację zadania: Jesień sportu - kwota dofinansowania: 2 000,00 PLN

KS Michałowianka na realizację zadania: Dni sportu – kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

ZHP Chorągiew Krakowska na realizację zadania: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca Podkrakowskiego ZHP SCAUT CAP- kwota dofinansowania: 3 000,00 PLN

Parafialny Klub Sportowy Jakub na realizację zadania: IV Puchar Żubrów– kwota dofinansowania: 3 000,00 PLN