KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT KOMPETENCJE CYFROWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


 


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT KOMPETENCJE CYFROWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


W miniony poniedziałek w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice, odbyło się spotkanie podsumowujące realizowany przez Gminę Michałowice projekt pn „Kompetencje cyfrowe w rozwoju obszarów wiejskich”, którego celem był wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Michałowice w wieku powyżej 25 lat. Projekt realizowany był w ramach projektu pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”, finansowanego z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” a kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 140 942 zł. W ramach projektu na terenie Gminy Michałowice, w budynkach odpowiednio do tego przystosowanych, odbyły się szkolenia z siedmiu obszarów tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Internet dla seniora, Rolnik w sieci, Kultura w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Tworzę własną stronę internetową (blog). Dzięki zrealizowanym szkoleniom swoje kompetencje cyfrowe podniosło ponad 260 mieszkańców naszej Gminy. Dodatkowo, sprzęt zakupiony w ramach projektu i używany podczas realizacji szkoleń, posłuży teraz dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji cyfrowych.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przede wszystkim przedstawicieli lokalnej społeczności – radnych, sołtysów, przedstawicieli Rad sołeckich czyli osoby aktywnie działające na rzecz reprezentowanych miejscowości. Dzięki ich obecności możliwe będzie upowszechnienie informacji zarówno o efektach projektu jak i potrzebie rozwijania kompetencji cyfrowych w kontekście postępującej cyfryzacji, do czego nawiązał witając przybyłych gości Przewodniczący Rady Gminy Pan Daniel Gajoch.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, Prelegentom oraz Radnym i Sołtysom naszej Gminy za tak liczny udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Kompetencje cyfrowe w rozwoju obszarów wiejskich”.