Raport o stanie Gminy Michałowice za 2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiamy Raport o stanie Gminy Michałowice za rok 2018, który został opracowany zgodnie z uchwałą nr LIII/419/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy.


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Michałowice rozpatruje podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy na warunkach określonych w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.


Raport o stanie Gminy za 2018 rok.