Nowe inwestycje w Gminie Michałowice

1.

W dniu 22 maja podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Banasiówka i Jesionowa oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Banasiówka) w m. Michałowice”. Wybrany Wykonawca: Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Michał Anioł Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz zaoferował wykonanie przedmiotowego zadania za kwotę: 1 199 653 zł.                                                                                                                                                                                  Zadanie jest wspólnie realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. i Gminę Michałowice. Prace budowlane planowane są do wykonania do 30.09.2019 r., a opracowanie i zatwierdzenie inwentaryzacji powykonawczej do dnia 29.11.2019 r.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na całym odcinku ul. Banasiówka i na początkowym odcinku ul. Jesionowej. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonany odcinek kanalizacji opadowej w miejscu istniejącego rowu do ul. Wiśniowej wraz z chodnikiem oraz zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku objętym pracami.
2.

Otwarto przetarg na modernizacje dróg gminnych w miejscowościach Wola Więcławska (ul. Polonijna i ul. Wiejska) i Raciborowicach (ul. Pod Pielgrzymowem). Prace polegać będą na wzmocnieniu lub wykonaniu nowej podbudowy, nawierzchni asfaltowych, utwardzeniu poboczy oraz udrożnieniu istniejących odwodnieni. Złożono 5 ofert. Najniższą ofertę na obydwie drogi zaproponowała firma PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków. Modernizacja dróg na Woli Więcławskiej będzie kosztować 261 869,37 zł. Gmina uzyskała dotację na tą drogę z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 50% wydatków w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Modernizacja ulicy Pod Pielgrzymowem będzie kosztowała 75 502,46 zł.