XVI Sesja Rady Gminy Michałowice

XVI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Michałowice - pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru - pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2019r., w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, z dofinansowaniem ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - pobierz
 13. Dyskusja wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.


Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.