Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 31 października 2019r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Instytut Strumiłły na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Promocja III tomu Monografii Gminy Michałowice.


Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice.


Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2019r., poz. 688), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres szur@michalowice.malopolska.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.


Uproszczona oferta - pobierz