Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

ogłasza konkurs
na wolne stanowisko urzędnicze
Główny księgowy
 
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony- 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
Wymiar czasu pracy: pełen etat tj.40 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: 01.03.2018
 
I. Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

 
II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
 2. Predyspozycje do organizowania pracy w dziale księgowości w centrum usług wspólnych.
 3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki (m.in. T-soft, Płatnik, bankowość internetowa) oraz sprawne posługiwanie się edytorem tekstu MS Word, arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.
 4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole.
 5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
 8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.
 9. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.

 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki obsługującej oraz wskazanych jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym budżetem jednostki.
 4. Opracowywanie budżetu jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.
 5. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz deklaracji VAT.
 6. Opracowywanie, w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych.
 7. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem wydatków poszczególnych jednostek.
 8. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
 9. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.
 10. Rozliczanie projektów edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 11. Rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Michałowice oraz opłat za wychowanie przedszkolne.
 12. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań Centrum Obsługi Edukacjiz zakresu rachunkowości.
 13. Bieżące informowanie dyrektora Centrum Obsługi Edukacji o sytuacji finansowej i realizacji budżetu własnej jednostki i jednostek obsługiwanych.
 14. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 
IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.
 2. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie w przedziale od 2 000,00 do 4 000,00zł brutto plus dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy. Wynagrodzenie będzie ustalane na czas  trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 4. Rozpoczęcie zatrudnienia: od 1 marca 2018.

 
V. Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny.
 2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
 4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: główny księgowy.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 8.02.2018r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – główny księgowy”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Centrum Obsługi Edukacji w  Michałowicach