LISY NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

W ostatnich tygodniach powtarzają się zgłoszenia mieszkańców dotyczące występowania lisów na terenach zabudowanych. Podstawowym powodem zbliżania się tych zwierząt do domów
i budynków gospodarczych jest poszukiwanie przez nie łatwo dostępnego pożywienia. W związku z tym apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zasad, które pozwolą na ograniczenie tego zjawiska, mianowicie:

  • nie podrzucanie lisom pokarmu,
  • zabezpieczenie przed ich dostępem miejsc utrzymywania i karmienia zwierząt gospodarskich i domowych,
  • gromadzenie powstających na nieruchomości odpadów w sposób uniemożliwiający dostęp zwierząt,
  • uporządkowanie terenów nieruchomości poprzez usunięcie chwastów oraz likwidację potencjalnych miejsc wykorzystywanych przez lisy na siedliska i kryjówki.

W myśl obowiązujących przepisów nie jest możliwy odstrzał lisów przebywających na terenach zabudowanych. Koła łowieckie mogą polować tylko w obwodach łowieckich, w odległości nie mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Ograniczenie dostępu do pożywienia
i schronienia jest więc jedynym sposobem zapobiegania migracji tych drapieżników i innych dzikich zwierząt w pobliże zabudowań. Poza terenem zabudowanym ważne jest natomiast utrzymywanie gruntów rolnych w stanie wolnym od zachwaszczeń, jako że ułatwia to ograniczanie populacji tych zwierząt przez koła łowieckie.

Jednocześnie uspokajamy mieszkańców, iż nie stwierdzono przypadków występowania u lisów wścieklizny, co wynika z powtarzanych corocznie na terenie województwa małopolskiego akcji ich szczepienia przeciw tej chorobie.