LIII Sesja Rady Gminy Michałowice

LIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 października 2018r., o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie Sesji 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Interpelacje, zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy Michałowice w ramach obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Michałowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Budżecie Gminy Michałowice na 2018 rok.
 12. Dyskusja, wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.