Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Michałowice na rok 2018                                                                                             WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz Uchwały nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 listopada 2016 roku, ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2018I. Rodzaj zadania

Zadanie 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadanie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Zadanie 1 – przeznacza się kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
Zadanie 2 – przeznacza się kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące na terenie Gminy Michałowice działalność w zakresie:

Zadanie 1.
a) organizacji i koordynacji imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Gminy Michałowice,
b) edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Michałowice, wydawania publikacji w postaci drukowanej oraz innych nośników zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu sztuki, ochrony dóbr historii, kultury i dziedzictwa narodowego Gminy Michałowice.

Zadanie 2.

a) organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym obejmujących współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) wspierania działań w zakresie informacji turystycznej na terenie Gminy Michałowice.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia konkursu, tj. 16 kwietnia 2018 r., o godzinie 18.00.

Oferty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Michałowicach, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.

Oferta, złożona osobiście bądź wysłana pocztą musi być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2018”. oraz określeniem, którego zadania dotyczy.

(Decyduje data wpłynięcia oferty na Dziennik Podawczy).

Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.e-michalowice.pl. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Katarzyna Heród; tel. 12 388 57 40 w. 37, e-mail: kher@michalowice.malopolska.pl

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Oferty zostaną ocenione w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert, przez powołaną Komisję. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu ofert, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez oferenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.


Regulamin.doc

Wzór oferty zadania publicznego.docx

Zaktualizowany harmonogram.doc