Blisko 10 km chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych powstanie w tym roku w gminie Michałowice

Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów będzie budowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, powiat krakowski oraz gminy Michałowice i Zielonki.

Od jesieni ubiegłego roku trwają pracę przy przebudowie ulic Tatrzańskiej, Prawda i Wawelskiej łączących Więcławice z Raciborowicami. Jest to jedna z najbardziej obciążonych ruchem dróg w gminie Michałowice. W ramach tej inwestycji powstanie ponad 4 km ścieżek rowerowych i chodników, a jej koszt to 4,3 mln zł. Inwestorem jest gmina Michałowice.

Kontynuację budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 w Zerwanej i Woli Więcławskiej w bieżącym roku zapowiedzieli też przedstawiciele GDDKiA. Na odcinku od Zerwanej do granicy gmin Michałowice i Iwanowice powstanie chodnik o długości ponad 2 km. Gmina Michałowice sfinansowała dokumentację projektową dla tego odcinka.

W Masłomiącej powiat krakowski przebuduję ulicę Długą na odcinku od Więcławic do stawów (skrzyżowanie z ul. Leśną). W ramach tej inwestycji powstanie chodnik po południowej stronie drogi. Koszt zadania szacuje się na około 2,5 mln zł. Jest ona realizowana w trybie Inwestycji Samorządowych (IS), a koszty po połowie ponoszą gmina Michałowice i powiat krakowski.

Z kolei na ulicy Granicznej w Michałowicach powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Będzie on miał ponad 2 km długości i zostanie wybudowany przez gminę Zielonki po zachodniej stronie ulicy Granicznej od ul. Michałki do ul. Słowiańskiej w Górnej Wsi.

Kilka dni temu Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian podpisał z kolei umowę na zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Raciborowice-Książniczki. Inwestycja będzie budowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a prace budowlane rozpoczną się w roku 2019. Koszt inwestycji to 6,4 mln zł.

Kolejnych kilka odcinków chodników jest w trakcie projektowania (zobacz na mapie) i będzie realizowanych w kolejnych latach po otrzymaniu pozwolenia na budowę czy uregulowaniu stanów prawnych.

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów to jeden z priorytetów inwestycyjnych gminy Michałowice. Chociaż chodniki i ścieżki rowerowe są potrzebne przy wielu drogach, w pierwszej kolejności są one budowane wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, by poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Należy również mieć na uwadze, że wiele obciążonych dróg, to drogi powiatowe, na których zarządcą i inwestorem jest powiat krakowski. Chociaż gmina Michałowice dofinansowuje wszystkie zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, a niektóre przejmuje także do realizacji (np. droga Raciborowice-Książniczki), to jednak ostateczna decyzja, co do budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych należy do Zarządu Powiatu Krakowskiego.