Informacja dotycząca audytów energetycznych na terenie Gminy Michałowice w związku z dofinansowaniem na wymianę kotłów.

Gmina Michałowice informuje o rozpoczęciu procesu wykonywania audytów energetycznych. Wykonawcą ocen będzie firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu oraz firma NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Audytorzy będą posiadać przy sobie upoważnienie wydane przez Gminę Michałowice. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania w Urzędzie Gminy danych osoby dokonującej oceny energetycznej - telefon do weryfikacji osób w terenie 12/388-57-40, wew. 17
Koordynatorzy terenowi będą umawiali się z zainteresowanymi właścicielami zgłoszonych domów przed planowanym terminem wizyty. Prosimy o udostępnienie budynku - w szczególności kotłowni oraz dokumentacji technicznej. Na podstawie zebranych danych zostanie nieodpłatnie wykonany audyt energetyczny budynku, a w/w dokument jest niezbędny, aby można było otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła. Mieszkańcy, którzy spełniają warunki wynikające z audytu będą mogli wymienić piec i jeszcze w tym roku otrzymać refundację kosztów w wysokości określonej w umowie.  

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Michałowice.