I inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice

22 listopada br. odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego I inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice wybranej na kadencję 2018-2023.


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sesję otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny – Pani Wanda Wesołowska. Realizując porządek obrad, zgodnie z art. 23a ust 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, nastąpiła uroczysta ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”, dodając zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. W dalszej części obrad radni przystąpili do wyboru przewodniczącego organu uchwałodawczego gminy. Powołana w tym celu komisja skrutacyjna w składzie: Zofia Puchalska-Wilk (przewodniczący), Aneta Szydłowska oraz Elżbieta Cielecka, przeprowadziła wybory.


W głosowaniu tajnym, piętnastoma głosami poparcia przewodniczącym Rady Gminy Michałowice został radny Daniel Gajoch, natomiast wiceprzewodniczącym radna Ewa Krawczyk. Po wyborze prezydium rady Wójt Antoni Rumian złożył ślubowanie.

Podczas sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym oraz wójtowi zaświadczenia o wyborze.


Skład Rady Gminy Michałowice VIII kadencji:

BEDNARCZYK Alicja

BIŃCZYCKA-KOŁACZ Iwona

BROWARNIK Renata

CIELECKA Elżbieta

DYLĄG Eleonora

DYNA Władysław

FLUDER Jakub

GAJOCH Daniel

JUREK Adam

KOZŁOWSKI Marek

KRAWCZYK Ewa

PUCHALSKA-WILK Zofia

SZYDŁOWSKA Aneta

WESOŁOWSKA Wanda

ZĘBALA Elżbieta Teresa