XLIX Sesja Rady Gminy Michałowice

XLIX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Michałowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/305/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora GZEAS.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości numer 353/30 i 353/68 w Raciborowicach, gmina Michałowice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny za działkę numer 356/1, położonej w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2029.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok.
 16. Dyskusja wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.