Podsumowanie pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

23 lipca w Domu Seniora w Masłomiącej odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powstałej Rady Seniorów. Spotkanie otworzył Wójt Antoni Rumian. Oprócz ośmiu nowych członków Rady uczestniczyli w nim przedstawiciele władz naszej gminy: Zastępca Wójta Jarosław Sadowski, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Krawczyk, Dyrektor GOPS Monika Berdecka, radni: Zofia Puchalska-Wilk, Michał Kurbiel oraz zaproszeni goście: Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Barbara Kawa i Prezes Fundacji MILA Barbara Kazior.

Wójt Antoni Rumian zaznaczył, że Radę Seniorów czeka mnóstwo pracy, zwłaszcza że jest to pierwszy taki organ w naszej gminie. Wyraził zadowolenie z jej powstania i dodał, że jest bardzo ważne, by reprezentowała ona potrzeby rosnącej liczby seniorów. Zapewnił o wszelkim wsparciu ze strony Urzędu Gminy oraz o chęci współpracy. Radna Zofia Puchalska-Wilk życzyła członkom rady w związku z nowymi obowiązkami dobrej kondycji i zapału, a ponadto przedstawiła nową inicjatywę „Ogród dla Seniora”, na którą udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 2200 zł z projektu Fundacji MILA, wspierającego inicjatywy senioralne. Realizacja projektu obejmuje m.in.: wyjazd do ogrodu pokazowego oraz wykład „Ogrody Andaluzji i nie tylko”. Radna podkreśliła, że udało się nawiązać współpracę z Klubem Seniora „Grota” w Skale. Wagę wymiany doświadczeń między seniorami z różnych regionów zaznaczała w swoim wystąpieniu Prezes Fundacji MILA Barbara Kazior. Aby rady mogły działać skutecznie w przestrzeni własnego środowiska lokalnego, potrzebne jest tworzenie sieci rad, które korzystają wzajemnie ze swoich doświadczeń, inspirują się pomysłami i sposobami rozwiązywania problemów. W związku z tym prezes opowiedziała o planowanych wizytach studyjnych, na które pojadą m.in. członkowie naszej rady, by poznać sposoby działania Rad Seniorów w Oświęcimiu, Kętach oraz Lanckoronie. Seniorzy z innych regionów będą zapraszani do Michałowic. Prezes Korony Północnego Krakowa Barbara Kawa wyraziła zadowolenie, że nasza rada powstała nie jako narzucony odgórnie projekt, ale „od serca”.

Dyrektor Monika Berdecka przedstawiła problemy osób starszych z perspektywy GOPS-u na podstawie danych statystycznych za lata 2013-2017. Najważniejsze wnioski pokazują, że liczba seniorów wzrosła w tym czasie o 15,42 % i w grupie tej dominują kobiety. Największy procent seniorów mamy w miejscowościach: Sieborowice, Książniczki, Zagórzyce oraz Zdzięsławice, a najmniejszy w Masłomiącej. Wzrosła liczba samotnie gospodarujących seniorów, a najczęstszymi przyczynami przyznawania pomocy społecznej były: długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność. W ubiegłym roku wydatki Gminy na świadczenia opiekuńcze dla tych osób wyniosły 120 570, 78 zł. W tym samym roku odnotowano także znaczny wzrost liczby osób objętych tą formą pomocy o blisko 78 %. Wydatki w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 59,70 %.

Dyrektor GOPS-u zwróciła też uwagę na potrzeby w obszarze lokalnej polityki senioralnej:

- przeprowadzenie diagnozy potrzeby i potencjałów seniorów na terenie naszej gminy

- opracowanie gminnej polityki senioralnej – w postaci strategii lub programu

- rozwój idei usług sąsiedzkich

- objęcie dożywianiem w postaci gorącego posiłku samotnych, najbardziej potrzebujących seniorów

- rozwój wśród środowiska seniorów idei wolontariatu i pracy na rzecz gminy

- aplikowanie o środki zewnętrzne i wdrażanie w życie projektów nakierowanych na pracę na rzecz seniorów

- współpraca z organizacjami pozarządowymi

Poszukiwaniem rozwiązań tych kwestii oraz nowymi inicjatywami zajmować się będzie Gminna Rada Seniorów. Na jej pierwszym posiedzeniu Wójt Antoni Rumian wraz z Przewodniczącą Ewą Krawczyk przekazali jej członkom zaświadczenia o wyborze do rady oraz gratulacje. Następnie poprzez tajne głosowanie wybrano zarząd. W Gminnej Radzie Seniorów zasiadają:

Ewa Kułacz – Przewodnicząca Rady

Barbara Bucka – Wiceprzewodnicząca Rady

Jolanta Smulska-Starzyk – Sekretarz Rady

Członkowie Rady:

Maria Krawczyk

Alicja Ziębiec

Anna Godlewska

Kazimiera Pukała

Stanisław Surówka

Rada spotykać się będzie co najmniej raz na 3 miesiące lub częściej, a jej członkowie mogą również uczestniczyć w obradach Rady Gminy.