Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2018 rok

Komisja rozpatrzyła 12 zgłoszonych ofert, kierując się zarządzeniem nr 430/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 marca 2018 roku.

Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert uwzględnił:

  1. dochowanie wymagań formalnych;
  2. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 1 załącznika do zarządzenia
  3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów
  4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z zakresem rzeczowym projektu
  5. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę
  6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Michałowice, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków
  7. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym doświadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.

Stwierdzono, iż wszystkie koperty były należycie opisane i zapieczętowane.


Komisja podjęła następujące decyzje:

W związku ze stwierdzeniem, iż oferty spełniają warunki określone w Regulaminie konkursu oraz że są zgodne merytorycznie z zadaniem ogłoszonym w Otwartym Konkursie Projektów, Komisja postanowiła dofinansować niżej wymienione zadania:


Zadanie 1

Stowarzyszenie Pełna Chata na realizację zadania: Obchody 10-lecia Zespołu Jakubowe Muszelki – kwota dofinansowania 3 000,00 PLN

Stowarzyszenie Pełna Chata na realizację zadania: VII warsztaty chóralne Gospel w gminie Michałowice – kwota dofinansowania 2 000,00 PLN

Stowarzyszenie Pełna Chata na realizację zadania: Warsztaty Chóru Camino – kwota dofinansowani3 000,00 PLN

ZHP Chorągiew Krakowska na realizację zadania: Święto Patrona Szczepu Tadeusza Strumiłło – kwota dofinansowania 2 500,00 PLN

Stowarzyszenie "Nadzieja Michałowic" na realizację zadania: Wydanie płyty przez Chór Szkoły Podstawowej w Michałowicach "Bez Batuty" o tematyce patriotycznej - kwota dofinansowania 5 500,00 PLN

Parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach na realizację zadania: Dożynki w Więcławicach - 2018r. -kwota dofinansowania 4 000,00 PLN


Zadanie 2

LKS Polonia Wilczkowice na realizację zadania: Wiosenny turniej tenisa stołowego - II Grand Prix Gminy Michałowice - kwota dofinansowania 3500,00 PLN

LKS Galicja Raciborowice na realizację zadania: Dni Sportu - kwota dofinansowania: 3 750,00 PLN

ZHP Chorągiew Krakowska na realizację zadania: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca Podkrakowskiego ZHP SCAUT CAP- kwota dofinansowania 3 000,00 PLN

KS Michałowianka na realizację zadania: Dni Sportu - kwota dofinansowania 4 250,00 PLN

Parafialny Klub Sportowy Jakub na realizację zadania: III Puchar Żubrów– kwota dofinansowania 2 500,00 PLN

Bractwo Św. Jakuba Apostoła na realizację zadania: VI Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba – kwota dofinansowania 3 000,00 PLN