Informacja dotycząca stref ochronnych ujęć   wody oraz aktualizacji danych właścicieli ujęć wody

Urząd Gminy Michałowice informuje, na podstawie przesłanej informacji Wojewody Małopolskiego znak: WR-IV.7081.4.1.2018, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie przepisy dotyczące stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w załączniku. (pobierz)


Urząd Gminy zobowiązany jest przesłać do Wojewody Małopolskiego aktualną listę wszystkich właścicieli ujęć działających na obszarze Gminy, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, innych użytkowników prowadzących tego rodzaju działalność oraz wykazu funkcjonujących na terenie Gminy ujęć dostarczających więcej niż 5 m3 wodę na dobę, jeżeli woda ta jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo budynków użyteczności publicznej. W związku z tym zwracamy się do wszystkich podmiotów korzystających z ujęć wód w wyżej określonym zakresie o zgłoszenie tego faktu do UG Michałowice w terminie do 23 maja 2018 r.