Wójt Gminy Michałowice ogłasza I OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2019

Wójt Gminy Michałowice


działając na podstawie Uchwały XXV/171/2012
Rady Gminy Michałowice z dnia

13 grudnia 2012 roku, ogłasza


     I OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW

mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2019


I. Rodzaj zadania

Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu:


1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice,
2) zwiększenie dostępności do działalności sportowej mieszkańcom Gminy Michałowice,
3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 150 000 PLN.


III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w Uchwale XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012 roku.


IV. Terminy i warunki realizacji zadań

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez beneficjenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z ewentualnymi załącznikami.


V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2019 r. o godzinie 15.00.


Projekty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice z dopiskiem „I Otwarty konkurs projektów na realizację zadań mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2019” (decyduje data wpływu).


Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny beneficjenta.


Projekty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.


Projekt musi być złożony na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.e-michalowice.pl. Projekt musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta.


Informacji w sprawie konkursu udziela:

Katarzyna Heród - tel. 012 388 57 40 wew.72

e-mail: kher@michalowice.malopolska.pl


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Ze wstępnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową projektów Wójt Gminy Michałowice wybierze oferty, które otrzymają dofinansowanie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zakończenia składania ofert. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu projektów będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu projektów, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,  zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez beneficjenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.


Regulamin konkursu - pobierz

Sprawozdanie - pobierz

Wniosek - pobierz

Zaktualizowany harmonogram - pobierz

Zaktualizowany kosztorys - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz