Wójt Gminy Michałowice ogłasza II OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017
                                                                                             Wójt Gminy Michałowice

działając na podstawie Uchwały XXV/171/2012
Rady Gminy Michałowice z dnia

13 grudnia 2012, ogłasza


                                                                                       II OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW

mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017


I. Rodzaj zadania


Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu:


1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice,

2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Michałowice do działalności sportowej,

3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań


Na realizację zadań przeznacza się kwotę 100 000,00 PLN


III. Zasady przyznawania dotacji


O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w Uchwale XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012 roku


IV. Terminy i warunki realizacji zadań


Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez beneficjenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w projekcie. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z ewentualnymi załącznikami.


V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia konkursu, tj. 18 października 2017 r. do godziny 16.00.


Projekty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Michałowicach, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice z dopiskiem „II Otwarty konkurs projektów na realizację zadań mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017” (decyduje data wpływu).


Projekty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.


Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny beneficjenta.


Projekt musi być złożony na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.e-michalowice.pl. Projekt musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta; załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu projektu, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta.


Informacji w sprawie konkursu udziela:

Katarzyna Heród - tel. 012 388 57 40 wew. 37

 e-mail: kher@michalowice.malopolska.plVI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Ze wstępnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową projektów Wójt Gminy Michałowice wybierze oferty, które otrzymają dofinansowanie w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu projektów będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu projektów, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez beneficjenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.


Regulamin pobierz

Wniosek -    pobierz

Sprawozdanie - pobierz

Zaktualizowany harmonogram  - pobierz