Uproszczona oferta na realizację zadania "Nasze dzieci Śpiewają".


Do Wójta Gminy Michałowice w dniu 21.09.2017 wpłynęła oferta organizacji pozarządowej "Nadzieja Michałowic" na realizacje zadania "Nasze dzieci śpiewają" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o wolontariacie. W związku z powyższym zamieszcza się ofertę w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 27.09.2017. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl, listownie na adres urzędu lub osobiście w siedzibie urzędu.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf