XXX Sesja Rady Gminy Michałowice

XXX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 na sali obrad Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 190/2, położonej w Woli Więcławskiej, gmina Michałowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Piwna w miejscowości Sieborowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jaworek w miejscowości Zagórzyce Stare.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2017 rok.
 18. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Michałowice oraz pozostałych Komisji Rady Gminy Michałowice na rok 2017.
 19. Dyskusja wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.