Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 r. rozpatrzyła 6 (cześć) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395 z późn. zm.).


Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano:

 • możliwość realizacji zadania przez Oferenta;
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • adekwatność ofert do ogłoszonego w konkursie priorytetu;
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 • użyteczność społeczną oferty.

Stwierdzono, że wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, a koperty, w które były zapakowane, były należycie opisane i zapieczętowane.


Na posiedzeniu Komisji podjęto następujące decyzje:

W związku ze stwierdzeniem, że oferty spełniają warunki określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz, że jest zgodna pod względem merytorycznym z zadaniem ogłoszonym w otwartym konkursie ofert, postanowiono powierzyć:


Zadanie 3 D. a Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe)

 • Ludowy Klub Sportowy „POLONIA WIĘCŁAWICE”, z siedzibą w Więcławicach Dworskich 29, na realizację zadania pn. „Zima na sportowo 2017”– kwota dofinansowania: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie „AKADEMIA PIŁKARSKA MICHAŁOWICE” z siedziba w Michałowicach przy ul. Akacjowej, na realizację zadania pn. „Sportowe ferie– kwota dofinansowania: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „WIENIAWA” z siedzibą w Raciborowicach przy ul. Jana Długosza 32, 32-091 Michałowice, na realizację zadania pn. „Ferie zimowe z Wieniawą” – kwota dofinansowania: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na realizację zadania pn. „Harcerski weekend śniegu” – kwota dofinansowania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”, z siedzibą w Więcławicach Starych 50, na realizację zadania pn. „Zimowe warsztaty integracyjne z Pełną Chatą 2017” – kwota dofinansowania: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 zł),
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 12, na realizację zadania pn. „Zimowisko w Wiśle” – kwota dofinansowania: 3 500,00 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych),