Uchwała Antysmogowa dla Województwa Małopolskiego

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (treść uchwały oraz szczegółowe objaśnienia dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego).


Uchwała z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadza ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Począwszy od tego dnia obowiązuje także zakaz spalania mułu i flotu węglowego oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

W odniesieniu do obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno uchwała wprowadza obowiązek ich wymiany, wyznacza jednakże długie okresy przejściowe, mianowicie:

  • do końca 2022 r. kotły na węgiel oraz drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych będą musiały zostać wymienione na kotły spełniające wymagania określone w unijnych rozporządzeniach wdrażających tzw. ekoprojekt,
  • do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.

Celem uchwały jest także redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z domowych kominków. Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Od 2023 r. dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%, zaś urządzenia nie spełniające tych warunków będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.


Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów instalacja zostanie oceniona jako nie spełniająca wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500zł lub grzywną do 5 000 zł.