XXXIX Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXIX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 PAŹDZIERNIKA 2017 r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu GminyPorządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do Projektu "PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. kard. S.A. Sapiehy w Michałowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Więcławicach Starych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
  w Michałowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Raciborowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Więcławicach Starych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Michałowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia: "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Michałowice na lata 2018-2020".
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., dotyczącego uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałowice w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
 20. Dyskusja wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy na podstawie art. 25 ust.
3 cytowanej na wstępie ustawy.