XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 maja 2017r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zielonki na budowę placu zabaw.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 kwietnia 2017 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany bez dopłat, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 140/8, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działką numer 140/2, stanowiącą własność osób fizycznych, wszystkie położone w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czekoladowa w miejscowości Michałowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wysoka w miejscowości Młodziejowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
 14. Dyskusja wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.