Wyniki III Otwartego konkursu ofert

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 maja r. rozpatrzyła 11 (jedenaście) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395 z późn. zm.).


Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano:


 1. możliwość realizacji zadania przez Oferenta;
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. adekwatność ofert do ogłoszonego w konkursie priorytetu;
 4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. użyteczność społeczną oferty.

Na posiedzeniu Komisji podjęto następujące decyzje:


Stwierdzono, że wszystkie złożone oferty były odpowiednio opisane, zapakowane i zapieczętowane.


I. postanowiono powierzyć:

W związku ze stwierdzeniem, iż oferty spełniają warunki określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz, że są zgodne pod względem merytorycznym z zadaniem ogłoszonym w III otwartym konkursie ofert, Zadanie 3 D. b Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni)


 • Ludowy Klub Sportowy „POLONIA WILCZKOWICE”, z siedzibą w OSP Wilczkowice, na realizację zadania pn. „Wakacje są dla dzieci” tenis stołowy – kwota dofinansowania: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych),
 • Ludowy Klub Sportowy „POLONIA WILCZKOWICE”, z siedzibą w OSP Wilczkowice, na realizację zadania pn. „Wakacyjny Puchar Polski 2017” piłka nożna – kwota dofinansowania: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie „AKADEMIA PIŁKARSKA MICHAŁOWICE” z siedziba w Michałowicach przy ul. Akacjowej, na realizację zadania pn. Sportowe wakacje – kwota dofinansowania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „WIENIAWA” z siedzibą w Raciborowicach przy ul. Jana Długosza 32, 32-091 Michałowice, na realizację zadania pn. Wakacje z Wieniawą – kwota dofinansowania: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysiące pięćset 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie „NADZIEJA MICHAŁOWIC” z siedzibą w Michałowicach przy ul. Jana Pawła II 2, na realizację zadania pn. Historia, nauka, zabawa - Bochnia – kwota dofinansowania: 5 500,00 zł.
 • Stowarzyszenie „NADZIEJA MICHAŁOWIC” z siedzibą w Michałowicach przy ul. Jana Pawła II 2, na realizację zadania pn. Historia, nauka, zabawa - Ogrodzieniec – kwota dofinansowania: 5 500,00 zł.
 • Stowarzyszenie „NADZIEJA MICHAŁOWIC” z siedzibą w Michałowicach przy ul. Jana Pawła II 2, na realizację zadania pn. Historia, nauka, zabawa - Kraków – kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 12, na realizację zadania pn. Wakacje dla każdego – kolonia letnia w Łebie – kwota dofinansowania: 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na realizację zadania pn. Obóz harcerski w Unieściu – kwota dofinansowania: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”, z siedzibą w Więcławicach Starych 50, na realizację zadania pn. Letnie warsztaty integracyjne z Pełną Chatą 2017 – kwota dofinansowania: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł),

II. postanowiono odrzucić:


W związku ze stwierdzeniem, iż oferta spełnia warunki określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale nie spełnia warunków pod względem merytorycznym z zadaniem ogłoszonym w III otwartym konkursie ofert, Zadanie 3 D. b Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni)


 • Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (Organizacja Pożytku Publicznego), z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Parkowej 53