XXXI Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 27 lutego 2017r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/197/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2017 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przytulna w miejscowości Zagórzyce Stare.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałowice do nowego ustroju szkolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do projektu „Już pływam” dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017r., w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie woli zbycia części działki numer 790/50 położonej w Michałowicach, gmina Michałowice.
 18. Dyskusja wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.