Wójt Gminy Michałowice ogłoszenia II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłasza

II OTWARTY KONKURS OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

I. Rodzaj zadania


Zadanie 3 B Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć, mających na celu rozwój dzieci i dających alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania


Zadanie 3 B – przeznacza się kwotę 10 000 PLN


III. Zasady przyznawania dotacji


O dotację w ramach ww. zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące na terenie Gminy Michałowice działalność w zakresie organizacji dodatkowych zajęć, mających na celu rozwój dzieci i dających alternatywę spędzania wolnego czasu. Ich cele statutowe są zgodne z zakresem niniejszego konkursu i które dodatkowo spełnią następujące warunki:


- prowadzą zajęcia z młodzieżą nieprzerwanie przez co najmniej 8 miesięcy w roku,

- zajęcia te prowadzone są regularnie, z średnią częstotliwością min. 1 raz w tygodniu,

- łączna liczba uczestników zajęć musi liczyć co najmniej 30 osób,

- organizacja posiada niezbędną infrastrukturę i kadry do prowadzenia zajęć.


IV. Termin i warunki realizacji zadania


Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.


V. Terminy składania ofert


Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia konkursu, tj. od 23 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. o godz. 16:00.


Oferty należy składać osobiście na Dziennik Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1 (I piętro, pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy), w godzinach pracy lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice z dopiskiem: „II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach GPPiRPAoPN na rok 2017. Zadanie 3 B”. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.


Oferty, które zostaną złożone po tym terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.


Oferta złożona osobiście lub wysłana pocztą musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


„II otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach GPPiRPAoPN na rok 2017. Zadanie 3 B”


Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.


Oferta musi być złożona na formularzu oferty - wg wzoru zgodne z załączonym do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570) - stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej pod Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl


Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z przedłożonym dokumentem/oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.


Informacji w sprawie konkursu udziela:

Paulina Sobczyk – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach,

tel. 12 388 87 70, email: psob@michalowice.malopolska.pl


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty


Oferty zostaną ocenione w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu złożenia ofert, przez Komisję konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem przez Wójta Gminy Michałowice.


Głównym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie atrakcyjność planowanych działań, zgodność działań z celami Programu oraz gwarancja osiągnięcia zakładanych rezultatów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

W toku rozpatrywania ofert zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez oferenta (tu: z uwzględnieniem wysokości wnioskowanych środków w ramach dotacji) oraz przestawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.


VII. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone na zadania:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014

Zadanie 1 – przeznaczono kwotę 28 000,00 PLN

Zadanie 2 – przeznaczono kwotę 42 000,00 PLN


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015

Zadanie 2 A – przeznaczono kwotę 19 000,00 PLN

Zadanie 3 B – przeznaczono kwotę 10 000,00 PLN

Zadanie 3 E 2 – przeznaczono kwotę 23 000,00 PLN


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016

Zadanie 3 A – przeznaczono kwotę 10 000,00 PLN

Zadanie 3 D – przeznaczono kwotę 54 900,00 PLN

Zadanie 3 E 1 – przeznaczono kwotę 20 000,00 PLN


Regulamin - pobierz

Uproszczony wzór oferty - pobierz

Wzór oferty - pobierz

Zaktualizowany harmonogram - pobierz