XL Sesja Rady Gminy Michałowice

XL Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 27 listopada 2017r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/68/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krakowie dotyczącego wspólnego prowadzenia programu pod nazwą- „Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/298/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym z bonifikatą działki numer 821/20, położonej w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowice.
 15. Dyskusja wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.