OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Michałowice

Informujemy o naborze wniosków w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.


Forma wsparcia: Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice


Nagrodę Edukacyjną przyznaje się za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, którzy ukończyli klasyIV do VIII i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

Nabórodbywa się zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice, zmienionym uchwałą Nr XL/303/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 listopada 2017 r.


Regulamin stanowi załącznik numer 1 do ogłoszenia.

 

Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej składa dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub rodzic ucznia.


Formularz wniosku stanowi załącznik numer 2 do ogłoszenia.


Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na uzyskanie szczególnych osiągnięć edukacyjnych, artystycznych lub sportowych. 

Termin składania wniosków: do 22 grudnia 2017 r. do godz. 13.00.

Miejsce składania wniosków: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Michałowice, pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

Wniosek wraz z kopiami dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice”.


Załącznik nr 1_Regulamin.pdf

Załącznik nr 2_Formularz wniosku.pdf

Załącznik nr 2_Formularz wniosku.doc