Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Informujemy, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne przepisy regulujące usuwanie drzew (ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. z 2017 r. poz. 1074). Zgodnie z nimi obowiązkowi uzyskania zezwolenie lub dokonania zgłoszenia usunięcia nie będą podlegać jedynie te drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:


  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku drzew o większych obwodach usuwanych przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej konieczne jest zgłoszenie zamiaru ich usunięcia do wójta. 

W ciągu 21 dni od takiego zgłoszenia pracownicy urzędu gminy przeprowadzą oględziny drzew, w celu ustalenia ich gatunku oraz weryfikacji obwodu pni, a z oględzin sporządzony zostanie protokół. 

W terminie 14 dni od przeprowadzenia oględzin wójt może, w określonych w ustawie przypadkach, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. 


Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa (sprawę uznaje się za załatwioną milcząco). Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę realizowanej na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, wójt nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za wcześniej usunięte drzewa.


W przypadku drzew o obwodach większych niż wyżej wymienione usuwanych przez osoby prawne nadal istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia wójta na ich usunięcie w drodze decyzji administracyjnej. Przywrócony zostaje także obowiązek uzgadniania z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych.


Główne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów 

Przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów obowiązujące:

do 16 czerwca 2017 r.

od 17 czerwca 2017 r.

Usunięcie drzew w pasie drogowym nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Usunięcie drzew w pasie drogowym podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie  drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do wójta/burmistrza/prezydenta miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków i w przypadku braku sprzeciwu tego organu.

Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.

Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Przepis uchylony.

Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są w art. 83f ust. 1 ustawy.

Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa rada gminy w drodze uchwały.

Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia.

Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności ponoszenia opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.

Przepis uchylony.

Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są w art. 86 ust. 1 ustawy.

Źródło: GDOŚ