Wyniki otwartego konkursu ofert

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 r. rozpatrzyła 11 (jedenaście) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).


Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano:


 1. możliwość realizacji zadania przez Oferenta;
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. adekwatność ofert do ogłoszonego w konkursie priorytetu;
 4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 5. użyteczność społeczną oferty.

Na posiedzeniu Komisji podjęto następujące decyzje:


Stwierdzono, że wszystkie złożone oferty były odpowiednio opisane, zapakowane i zapieczętowane.


W związku ze stwierdzeniem, iż oferty spełniają warunki określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz, że są zgodne pod względem merytorycznym z zadaniem ogłoszonym w otwartym konkursie ofert, Zadanie 3 D. b Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni), postanowiono powierzyć: • Klub Sportowy Michałowianka z siedziba w Michałowicach przy ul. Akacjowej (Ośr. Sportu), na wsparcie realizacji zadania pn. Wakacje z piłką nożną – kwota dofinansowania: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych),
 • Ludowy Klub Sportowy „POLONIA WILCZKOWICE”, z siedzibą w OSP Wilczkowice, na wsparcie realizacji zadania pn. „Wakacje są dla dzieci” tenis stołowy – kwota dofinansowania: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych),
 • Ludowy Klub Sportowy „POLONIA WILCZKOWICE”, z siedzibą w OSP Wilczkowice, na wsparcie realizacji zadania pn. „Wakacyjny Puchar Polski 2017” piłka nożna – kwota dofinansowania: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie „AKADEMIA PIŁKARSKA MICHAŁOWICE” z siedziba w Michałowicach przy ul. Akacjowej (Ośr. Sportu), na wsparcie realizacji zadania pn. Wakacje na sportowo – kwota dofinansowania: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie „NADZIEJA MICHAŁOWIC” z siedzibą w Michałowicach przy ul. Jana Pawła II 2, na wsparcie realizacji zadania pn. półkolonia letniaHistoria, nauka, zabawa”– kwota dofinansowania: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „WIENIAWA” z siedzibą w Raciborowicach przy ul. Jana Długosza 32, 32-091 Michałowice, na wsparcie realizacji zadania pn. Wakacje z Wieniawą – kwota dofinansowania: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych),
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 12, na wsparcie realizacji zadania pn. Wakacje dla każdego – kolonia letnia w Łebie – kwota dofinansowania: 4 500,00 zł, (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 złotych),
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 12, na wsparcie realizacji zadania pn. „Wakacje pod Giewontem” – kwota dofinansowania: 1 500,00 zł, (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych),
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 12, na wsparcie realizacji zadania pn. „Do Kotliny Kłodzkiej po zdrowie, wiedzę i wypoczynek” – kwota dofinansowania: 1 500,00 zł, (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na wsparcie realizacji zadania pn. Obóz harcerski w Unieściu – kwota dofinansowania: 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset 00/100 złotych),
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”, z siedzibą w Więcławicach Starych 50, na wsparcie realizacji zadania pn. Letnie warsztaty integracyjne z Pełną Chatą – kwota dofinansowania: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych),