Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2016/2017 w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Michałowice

działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2016/2017


 

I. Rodzaj zadania


Zadanie publiczne w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice na rok 2016/2017


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na zadanie przeznacza się kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) od 26 września 2016 roku oraz w II transzy 65 000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) od stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.


III. Zasady przyznawania dotacji


O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe nie należące do sektora finansów publicznych prowadzące na terenie Gminy Michałowice działalność w zakresie edukacji muzycznej, obejmującą rozwój kreatywności, przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności przez dzieci i młodzież.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

 

V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia konkursu, tj.20 września 2016 r.
o godzinie 16.00. Oferty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy
w Michałowicach, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.


Oferta, złożona osobiście bądź wysłana pocztą musi być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2016/2017"

(Decyduje data wpłynięcia oferty na Dziennik Podawczy).


Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.


Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.


Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz
w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.


Informacji w sprawie konkursu udziela: Sylwia Żurowicz; tel. 12 388 57 40 wew 37; e-mail: szur@michalowice.malopolska.pl

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

Oferty zostaną ocenione w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert, przez powołaną Komisję. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu ofert, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez oferenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.


Wzór ofert - pobierz

Harmonogram - pobierz

Regulamin - pobierz