Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja (łac. re- + vita,dosłownie: „przywrócenie do życia”, „ożywienie”) jest wieloaspektowym procesem wyprowadzania danego, wyodrębnionego obszaru gminy ze stanu kryzysowego. Dotychczas kojarzyła nam się jedynie z miastami. W chwili obecnej trwa proces dostosowywania jej wymogów do realizowania na obszarach wiejskich.


Następuje etapami – zainspirowana przez samorząd, pobudza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców do tego, aby aktywnie włączali się w proces zmiany na lepsze miejsca, z którym są oni związani, tak aby stało się ono bardziej przyjazne dla wszystkich.


Warunkiem jej powodzenia jest kompleksowość, która polega na tym, że aby wyprowadzić dany obszar z kryzysu, podejmuje się szereg działań społecznych, kulturalnych oraz edukacyjnych, nie rezygnując przy tym z twardych elementów kojarzonych do tej pory z rewitalizacją. Remonty budynków, zmiany w przestrzeni publicznej, jej fizyczne porządkowanie nie są pomijane. Różnica polega jednak na innym rozłożeniu akcentów.


W przeciwieństwie do standardowego myślenia o rewitalizacji i ożywianiu zdegradowanych obszarów, priorytetem, a tym samym adresatem wszystkich działań, jest człowiek a nie inwestycja (remont) sama w sobie. Człowiek, jako mieszkaniec, przedsiębiorca, właściciel nieruchomości, członek organizacji pozarządowej, czy grupy nieformalnej, staje się najważniejszym „interesaruszem” rewitalizacji.


Celem procesu jest eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk w obszarze, na którym zdiagnozowano kryzys. Wielkość obszaru jest ograniczona przepisami jednak wszystko, co się tam wydarzy ma oddziaływać na całe miasto.


Jak wyznaczono obszar

Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest diagnoza. W opracowaniu tym dokonuje się analizy występowania zjawisk takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Bada się rozkład przestrzenny tych zjawisk co pozwala określić, jaka część gminy jest objęta kryzysem i zostanie uznana za obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  Obszar ten zatwierdza Rada Gminy stosowną  uchwałą. Jest to niezwykle istotne, gdyż projekty rewitalizacyjne, czyli konkretne działania, mogą być realizowane jedynie na obszarze rewitalizacji.


Konsultacje społeczne

Przy rewitalizacji, na każdym jej etapie muszą wypowiedzieć się jej interesariusze. Dlatego zapraszamy do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych na każdym etapie wdrażania rewitalizacji na terenie naszej gminy, począwszy od wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji kończąc. Można będzie to robić na załączonych formularzach, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach www.michalowice.malopolska.pl czy www.gops.michalowice.malopolska.pl lub podczas otwartych spotkań konsultacyjnych, dyżurów konsultacyjnych, czy warsztatów.

Informacje o terminach ich przeprowadzenia będą na bieżąco zamieszczane w kolejnych ogłoszeniach Wójta Gminy Michałowice.


Osoby odpowiedzialne za koordynację procesu wdrażania rewitalizacji na terenie naszej gminy

Osobami odpowiedzialnymi za proces wdrażania na terenie naszej gminy są Monika Berdecka i Krzysztof Gryglik, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnej partycypacji społecznej!


Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice 2025+ - pobierz


Formularz dot. zgłaszania uwag - pobierz