XIX Sesja Rady Gminy Michałowice

Aktualności / XIX Sesja Rady Gminy Michałowice

XIX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 31 marca 2016r., o godz. 1500 w budynku Urzędu Gminy Michałowice.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy Michałowice za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Więcławice Dworskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Więcławice Stare.
 14. Dyskusja wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.