Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 166/2016 
Wójta Gminy Michałowice 
z dnia 21 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Michałowice ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą  „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”

§ 1. Rodzaj zadania

  1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.
  2. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami gminy Michałowice, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości:

- 523.509 zł w 2016r. (pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięć złotych) 
- 1.047.117 zł w 2017r. (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy sto siedemnaście złotych)

2. Klasyfikacja budżetowa środków finansowych

1) Dział 801 – Oświata i wychowanie 
2) Rozdział 80104 – Przedszkola 
3) § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

§ 3. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie wynosić 100% wysokości wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu tej gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez tę gminę.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne ogólnodostępne na terenie gminy Michałowice wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Michałowice. 
2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 
3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w § 7 ogłoszenia. 
4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale Rady Gminy Michałowice wydanej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. (obecnie reguluje touchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Michałowice. z dnia 30 listopada 2015r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. (Dz.Urz.Woj. Małop. z 2015r., Poz 7664) 
5. Dotacja udzielana będzie w ratach na podstawie miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów. 
6. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty:

a) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przezRadę Gminy Michałowice dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę (obecnie reguluje to Uchwała Nr XVI/90/2016 z dnia 28 stycznia 2016r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu na bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2016r., poz.940). 
b) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Gminy Michałowice na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a ustawy o systemie oświaty (obecnie reguluje to uchwała wymieniona w pkt 1); 
c) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych; 
d) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; 
e) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty; 
f) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice - określone w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwale Rady Gminy Michałowice (obecnie reguluje to Uchwała Nr XVI/91/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice. (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2016r poz. 941).

7. Istnieje możliwość wyłonienia w ramach konkursu kilku przedszkoli, którym zostanie przyznana dotacja na zasadach określonych w § 4.

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania, w tym wymagana lokalizacja przedszkola

1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. 
2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Michałowice

§ 6. Tryb składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzeźroczystej, opieczętowanej i trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta musi być zaadresowana i opisana następująco:

Urząd Gminy Michałowice, 
Plac Józefa Piłsudskiego 1, 
32-091 Michałowice

Oferta na realizację zadania publicznego 
„Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”;

2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1 32- 091 Michałowice albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1 , 32-091 Michałowice do dnia  11 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

3. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

§ 7. Wymagane dokumenty

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą m.in. informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia); 
2) zobowiązanie, o którym mowa w art. 90 ust. 1e ustawy o systemie oświaty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty; 
3) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Urzędu Gminy Michałowice, urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według wzorustanowiącego załącznik nr 2 do oferty. 
4) wydruk z CEIDG lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy organem prowadzącym jest osoba prawna; 
5) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący; 
6) dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym realizowane ma być zadanie, z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu).

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

§ 8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Jeżeli oferta będzie posiadła braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, Organizator konkursu wezwie Oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków (tzn. w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania) pod rygorem odrzucenia oferty. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i załączonych do niej dokumentów. 
3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu. 
4. W postępowaniu konkursowym odrzuca się oferty, które:

1) zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, 
2) podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta, 
3) nie zawierają załączników określonych w § 7 niniejszego ogłoszenia, 
4) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.

5. Oferty niespełniające wymagań formalnych są odrzucane i nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym. 
6. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w Uchwale nr XVI/89/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r poz. 939). 
7. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert stosując następujące kryteria, którym przypisuje się jednakowe wagi:

1) organizacja wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy, z uwzględnieniem dzieci wymagających specjalnej organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki (uwzgledniająca zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych) 
2) organizacja przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania, 
3) zakres zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
4) jakość i atrakcyjność bazy materialnej umożliwiającej wszechstronny rozwój dzieci (m.in. place zabaw, wyposażenie sal w środki dydaktyczne, sprzęt sportowy 
i rekreacyjny) 
5) struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne. 
6) sposób zarządzania jednostką i sprawowania nazoru pedagogicznego, 
7) ocena planu finansowego placówki uwzgledniającego strukturę planowanych wpływów i wydatków, (w tym plan remontów bieżących, zagospodarowania otoczenia budynku oraz doposażenia przedszkola).

8. Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny prowadzi się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z oględzin sporządza się protokół. 
9. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi nie później niż do dnia 18 kwietnia 2016r. 
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice, na stronie internetowej Gminy Michałowice). 
11. Wójt Gminy Michałowice może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust.3.

§ 9. Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych, które Gmina zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Michałowice zamierza pozyskać 217 miejsc w przedszkolach niepublicznych.

§ 10 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje Wójtowi Gminy Michałowice, co do wyboru ofert. 
2. Komisja może rekomendować kilka przedszkoli, aż do wyczerpania limitu miejsc. 
3. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 
4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

Wójt Gminy Michałowice

Antoni Rumian1041.Ogloszenie_o_konkursie_-21.03.2016 (4).doc

1042.Zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_zakresie_wychowania_przedszkolnego (1).docx

1043.Oferta_konkursowa (1).docx

1044.Oferta_konkursowa.pdf

1045.Zobowiazanie_oferenta.docx

1046.Zobowiazanie_oferenta.pdf

1047.Oswiadczenie_o_braku_zaleglosci.docx

1048.Oswiadczenie_o_braku_zaleglosci.pdf

1050.regulamin_konkursu.pdf

1051.Uchwala_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_oplat_za_swiadczenia.pdf

1052.Uchwala_w_sprawie_ustalenia_kryteriow_i_liczby_punktow.pdf

1053.Uchwala_w_w_sprawie_trybu_udzielania_i_rozliczania_dotacji_dla_szkol.pdf