XXI Sesja Rady Gminy Michałowice

XXI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 maja o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy - sala obrad.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gmina Michałowice Północ.\
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie diet dla radnych Gminy Michałowice z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Michałowice i jej organów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ.
 13. Sprawozdanie z oceny zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Michałowice za 2015 rok.
 14. Prezentacja z wykonania budżetu za rok 2015.
 15. Dyskusja wolne wnioski.
 16.  Zamknięcie sesji.