Dobry Czas na Biznes - KOM

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 30 listopada 2016 r. – 16 grudnia 2016 r. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.


Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

1. M. Kraków - ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,

2. powiat bocheński - ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia,

3. powiat krakowski - ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,

4. powiat miechowski - ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów,

5. powiat myślenicki - ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice,

6. powiat proszowicki - ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,

7. powiat wielicki - ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka


Dokumenty można składać:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00


Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.


Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

1) osób powyżej 50 roku życia,

2)osób długotrwale bezrobotnych,

3) osób z niepełnosprawnościami,

4) osób o niskich kwalifikacjach,

5) kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego,


Niezbędne dokumenty:

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow:


Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

  • Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”
  • Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”
  • w siedzibie MARR S.A.
  • w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz
  • na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow

Regulaminy znajdują się:

- w siedzibie MARR S.A.

- w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz

- na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow


Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji DEGURBA.


Informujemy, że na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow będzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.