Ocena jakości usług edukacyjnych w gminie Michałowice

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w szkołach na terenie gminy Michałowice zostały przeprowadzone badania społeczne w zakresie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły: Zespół Szkół w Michałowicach, Zespół Szkół w Raciborowicach oraz Zespół Szkół w Więcławicach Starych. W ramach badań poruszone zostały również kwestie bezpieczeństwa oraz używania narkotyków i niektórych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież szkolną.


Główne obszary objęte badaniem:


I. W ramach oceny jakości usług edukacyjnych:

- poziom nauczania, wychowania i opieki,

- oferta edukacyjna szkół,

- poziom świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,

- komunikacja szkoły z rodzicami,

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej,

- dostępność obiektów sportowych,

- dożywianie w szkołach.


II. W ramach zagrożeń narkotykami i substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży:

- znajomość substancji psychoaktywnych,

- rodzaje używanych narkotyków i ich popularność,

- współużywanie innych substancji psychoaktywnych.


III. W ramach bezpieczeństwa:

- ocena subiektywnego poczucia bezpieczeństwa w szkole,

- ocena subiektywnego poczucia bezpieczeństwa w gminie.


Badanie prowadzone było w formie ankiet. Zostało nim objętych 380 (38%) rodziców,259 (89%) uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, 209 (75%) uczniów klas gimnazjalnych, 66 (61%) nauczycieli. Ogółem przeprowadzono 914 wywiadów.


Szczegółowe wyniki zawarte zostały w „Raporcie z badań ilościowych -ocena jakości usług edukacyjnych w gminie Michałowice”.

/media/download/ab0645a1-f68b-4412-a4a1-cae07be99c83

Prezentacja wyników - pobierz