Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej (dot. działalności rolniczej) ze szczególnym uwzględnieniem owoców miękkich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, iż w związku z trwającym sezonem zbiorów owoców miękkich, należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej. Na plantacjach podczas uprawy jak i zbioru owoców miękkich należy stosować się do następujących wymagań tj.:


WODA STOSOWANA PODCZAS PRODUKCJI PIERWOTNEJ

  • przy produkcji żywności należy stosować wyłącznie czystą wodę,
  • woda stosowana do podlewania nie może być zanieczyszczona fekaliami ludzkimi,
  • do nawożenia nie należy stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone  chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy,
  • woda powinna być poddawana odpowiedniemu uzdatnianiu, które pozwoli maksymalnie zredukować zanieczyszczenia wirusami.

HIGIENA PERSONELU I WARUNKI SANITARNE

  • pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do toalet zlokalizowanych w pobliżu plantacji oraz czystej i bieżącej wody oraz środków do mycia rąk i higienicznego ich suszenia,
  • należy opracować procedury jak również ustalić szczegółowe działania, które należy podjąć każdorazowo celem zminimalizowania potencjalnego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wirusami,
  • przedsiębiorca powinien opracować instrukcje mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, jak i pomieszczeń i urządzeń stosowanych do mycia (w tym także toalet),
  • personel powinien bezwzględnie przestrzegać instrukcji mycia rąk przez cały okres produkcji – należy myć ręce każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, w przerwie jak i po skorzystaniu z toalet,
  • należy ograniczyć dostęp do plantacji osób nieupoważnionych, w tym dzieci, które mogą być nosicielami wirusów.