XX Sesja Rady Gminy Michałowice

XX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 25 kwietnia 2016r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/109/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Iwanowice pomocy finansowej
  w formie dotacji celowej na realizację zadania „Remont drogi gminnej Narama-Kozierów”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic Jagodowa i Poziomkowa
  w Michałowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.: "Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2016/2017".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Michałowicach.
 14. Sprawozdanie roczne z realizacji programu z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
 15. Dyskusja wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.