Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o przekazaniu w dniu 26.04.2016r., do uzgodnienia projektu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących pod linią elektroenergetyczną

Michałowice, dn.26.04.2016 r.

Znak sprawy : IK-IV.6131.67.2016OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICENa podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2016 poz. 23), w związku z art. 83 a ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.)zawiadamia sięo przekazaniu w dniu 26.04.2016 r. do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska z siedzibą Na Stawach 3 w Krakowie projektu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących pod linią elektroenergetyczną 220 kV Siersza-Klikowa, Siersza-Lubocza, na dz. nr: 177 i 834/24 w Michałowicach, 377, 327, 246, 298, 300, 297/2, 310, 311, 313, 301, 93 i 239 w Książniczkach, na dz. nr: 146, 116, 117, 112, 111, 113, 107, 109 w Kończycach oraz na dz. nr 128 i 140/7 w Raciborowicach z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165 w miejscowości Konstancin – Jeziorna działających przez pełnomocników pana Henryka Pawlaka – Dyrektora Oddziału PSE S.A. w Katowicach oraz pana Marka Krupa – Dyrektora Pionu Usług Sieciowych Oddziału PSE S.A. w Katowicach.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 83 a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody niewyrażenie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia uznaje się za jego uzgodnienie.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu załatwienia nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Michałowice

2. Stronie internetowej UG Michałowice

3. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice

4. Tablicach ogłoszeń sołectw w miejscowościach Michałowice, Książniczki, Kończyce i Raciborowice

5. a/a