Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących pod linią elektroenergetyczną

Michałowice, dn. 28.06.2016 r.

Znak sprawy : IK-IV.6131.67.2016OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

O WYDANIU DECYZJINa podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 23), w związku z art. 83 a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.)


zawiadamiam 


że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących pod linią elektroenergetyczną 220 kV Siersza-Klikowa, Siersza-Lubocza, na dz. nr: 177 i 834/24 w Michałowicach, 377, 327, 246, 298, 300, 297/2, 310, 311, 313, 301 i 93 w Książniczkach, na dz. nr: 146, 116, 117, 112, 111, 113, 107, 109 w Kończycach oraz na dz. nr 128 i 140/7 w Raciborowicach z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165 w miejscowości Konstancin – Jeziorna działających przez pełnomocników pana Henryka Pawlaka – Dyrektora Oddziału PSE S.A. w Katowicach oraz pana Marka Krupa – Dyrektora Pionu Usług Sieciowych Oddziału PSE S.A. w Katowicach, w dniu 28.06.2016 r. została wydana decyzja.


Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice,
Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 12, w godzinach: poniedziałki 9.00-18.00, wtorki-czwartki 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00.


Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).


 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego jego ogłoszenia t.j. od dnia 29.06.2016 r. do 12.07.2016 r.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Michałowice

2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałowice

3. Stronie internetowej UG Michałowice

4. Tablicach ogłoszeń sołectw w miejscowościach Michałowice, Książniczki, Kończyce i Raciborowice

5. a/a