Archiwum

Zebrania Sołeckie
data publikacji 2021-09-13

Zebrania Sołeckie

Rozpoczynają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy gminy Michałowice zadecydują, na jakie zadania przeznaczyć fundusz sołecki w kolejnym roku jego realizacji. W 2022 roku będzie to kwota ponad 737 tys. złotych, która rozdysponowana zostanie wśród 19 sołectw. Będzie to już kolejny (jedenasty) rok realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Michałowice. Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne...

czytaj więcej...
data publikacji 2021-09-07

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Wójt Gminy Michałowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 7 września 2021 roku do dnia 28 września 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, oznaczonej jako działka nr 248/22 o pow. 0,1590 ha, obr. Raciborowice, gm. Michałowice,...

czytaj więcej...
Zmiana
organizacji transportu publicznego w związku z zamknięciem mostu w ciągu drogi
powiatowej 2155K w m. Książniczki.
data publikacji 2021-09-03

Zmiana organizacji transportu publicznego w związku z zamknięciem mostu w ciągu drogi powiatowej 2155K w m. Książniczki.

Dnia 13 września 2021 rozpoczyna się remont mostu na rzece Dłubni w Książniczkach. Według ustaleń z wykonawcą, remont może potrwać do końca października 2021. W związku z powyższym, zmianie ulega organizacja transportu publicznego. Linia aglomeracyjna nr 260 na odcinku od Pętli Prądnik Czerwony przebiegać będzie ul. Powstańców a następnie drogą DK7 do Michałowic. Od przystanku Michałowice Dąbrowskich linia wraca na swoją normalną trasę. Na odcinku trasy zamiennej linia zatrzymywać się...

czytaj więcej...
Wyniki III otwartego
konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
data publikacji 2021-09-01

Wyniki III otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Komisja na posiedzeniach w dniach 24.08.2021 i 1.09.2021 r. rozpatrzyła 3 (słownie: trzy) zgłoszone oferty, kierując się zapisami art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami). Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano: możliwość realizacji zadania publicznego, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, proponowaną jakość wykonania zadania i...

czytaj więcej...
Tour de Cracovia Amatorów 2021
data publikacji 2021-09-01

Tour de Cracovia Amatorów 2021

Po rocznej przerwie wyścig Tour de Cracovia Amatorów powraca do kalendarza imprez Gminy Michałowice. Organizatorami tego kolarskiego wydarzenia niezmiennie pozostają Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus, Stowarzyszenie Tak, Kraków! przy wsparciu Gminy Michałowice oraz Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. 11 września (sobota) zapraszamy na start o godzinie 11:00 na teren kościoła parafialnego św. Jakuba Apostoła w Więcławicach. W tym roku na kolarzy czeka nowa trasa na dystansie 50,38 km (2x 25,19 km). Regulamin...

czytaj więcej...