Aktualności

data publikacji 2022-01-21

Wyniki Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2022

W związku z ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2021 roku Otwartym Konkursem Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2022, do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło 8 ofert złożonych przez 4 oferentów. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 367/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia  14 stycznia 2022 r. dokonała oceny złożonych ofert, sporządziła protokół z posiedzenia Komisji oraz listę rankingową i przedstawiła Wójtowi Gminy do akceptacji. Na...

czytaj więcej...
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - tylko zdalnie
data publikacji 2022-01-21

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - tylko zdalnie

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można: – zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217, lub – zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia...

czytaj więcej...
data publikacji 2022-01-21

Wyniki  Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice na rok 2022 w zakresie nauki gry na instrumentach

Komisja rozpatrzyła jedną zgłoszoną ofertę, kierując się ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem nr 354/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2021 roku. Komisja przy rozpatrywaniu oferty uwzględniła: dochowanie wymagań formalnych; znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 1 wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z zakresem rzeczowym...

czytaj więcej...
Petycja gmin Metropolii Krakowskiej do Premiera o środki na budowę
przyłączy gazowych
data publikacji 2022-01-20

Petycja gmin Metropolii Krakowskiej do Premiera o środki na budowę przyłączy gazowych

Przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej w odpowiedzi na informacje od Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) o braku możliwości realizacji nowych inwestycji do końca roku 2023 r. z uwagi na brak środków wystosowali do Premiera RP petycję o zwiększenie środków finansowych dla PSG na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Brak tych środków zahamuje bowiem tempo wymiany kotłów bezklasowych i przekreśli szansę na poprawę jakości powietrza w Metropolii Krakowskiej! Gminy Metropolii Krakowskiej od...

czytaj więcej...
Konsultacje przebudowy ul. Jana Pawła II oraz kanalizacji
data publikacji 2022-01-19

Konsultacje przebudowy ul. Jana Pawła II oraz kanalizacji

W latach 2021-2022 wykonywany jest projekt przebudowy ul. Jana Pawła II - droga powiatowa 2152K, na odcinku od parkingu P&R do skrzyżowania z ul. Graniczną. Projekt przebudowy ul. Jana Pawła II obejmował będzie: - Wykonanie jednostronnego chodnika na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Graniczną, - poszerzenie jezdni asfaltowej do 5,5 m, - przebudowę istniejących zjazdów na posesje, - przebudowa rowów odwadniających oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem...

czytaj więcej...
Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022 – informacje
data publikacji 2022-01-17

Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022 – informacje

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje osoby fizyczne, które chciałyby rozpocząć prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej o planowanym naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. Konkurs na rozpoczęcie prowadzenia firmy odbędzie się najprawdopodobniej wiosną bądź latem 2022 roku. Nie ma jeszcze ustalonego z Samorządem Województwa konkretnego terminu, dlatego bardzo prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji. Konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie. Samo ogłoszenie ukazuje się na naszej stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej...

czytaj więcej...
Zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
data publikacji 2022-01-13

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od pierwszego stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy prawne zmieniające limit zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: Współczynnik: ilość litrów na 1 ha - zwiększa się z liczby 100 na 110 Współczynnik: ilość litrów na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła - zwiększa się z liczby 30 na 40.  Stawka zwrotu - 1,00 zł na litr oleju - pozostaje bez zmian Każdy rolnik, który...

czytaj więcej...