data publikacji 2017-05-09

Masy ziemne to odpady

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami zasypywania działek masami ziemnymi informujemy, że  niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według zasad...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-08

Wiosenna zbiórka zużytych opon

Urząd Gminy Michałowice informuje, że zbliża się wiosenny termin zbiórki zużytych opon. Mieszkańcy Gminy Michałowice będą mogli się pozbyć starych, zużytych i niepotrzebnych opon. Możliwość bezpłatnego i ekologicznego oddania opon ma związek z dokonywaną w okresie wiosennym ich wymianą. Zbiórkę zaplanowano na 29 i 30 maja tj. poniedziałek i wtorek. Oddać można wszystkie rodzaje opon (oprócz przemysłowych) z samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych, motocykli czy też rowerów. Opony przekazywane do...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-04

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD

Zbliżają się wiosenne terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwietniu, będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD (przy drugim odbiorze odpadów komunalnych). Odpady należy wystawić zgodnie z harmonogramem, bezpośrednio przed posesję do godz. 6:30 rano. Odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, do których należą: stare meble - stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, sofy, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.; oraz zużyty sprzęt RTV...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-03-27

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2016 r.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2016 r. Obowiązki gmin w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie w prawie odpadowym wynikającym m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej gminy mają obowiązek dążyć do minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych w taki sposób. Jednym...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-03-16

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W sobotę 25 marca br. w godzinach 9-13 na przepompowni w Książniczkach zostanie ponownie uruchomiony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny dwa razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca od marca do listopada na przepompowni w Książniczkach przy ulicy Tadeusza Strumiłły 146 na granicy z Młodziejowicami, na przeciwko lasu (działka 412/1). Odpady do PSZOK należy dostarczać własnym transportem. Do punktu można...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-31

Środowisko - obowiązki sprawozdawcze

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż: Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/srodowisko. Od  1  stycznia ...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-12-19

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok

Przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok. Zostanie on również dostarczony do Państwa w formie papierowej przez firmę ASA. Uwaga zmiany w miejscowości Masłomiąca na ulicy Dąbrowskich. 2017 harmonogram Górna Wieś Kozierów Wilczkowice.pdf 2017 harmonogram Kończyce Książniczki Młodziejowice.pdf 2017 harmonogram Masłomiąca.pdf 2017 harmonogram Michałowice Północ.pdf 2017 harmonogram Michałowice Wschód.pdf 2017 harmonogram Michałowice Zachód.pdf 2017 harmonogram Pielgrzymowice Sieborowice.pdf 2017 harmonogram Raciborowce Zdzięsławice.pdf 2017 harmonogram Więcławice Zagórzyce.pdf 2017 harmonogram Zerwana Wola...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-12-06

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 28 listopada 2016 Rada Gminy Michałowice podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2016.6996). Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Nowe stawki opłat za odpady komunalne obliczane będą w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.: 10,00 zł. / mieszkańca /...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-10-31

Jesienna zbiórka zużytych opon

Urząd Gminy Michałowice informuje, że zbliża się jesienny termin zbiórki zużytych opon. Mieszkańcy Gminy Michałowice będą mogli się pozbyć starych, zużytych i niepotrzebnych opon. Możliwość bezpłatnego i ekologicznego oddania opon ma związek z dokonywaną w okresie wiosennym ich wymianą. Zbiórkę zaplanowano na 14 i 15 listopada tj. poniedziałek i wtorek. Oddać można wszystkie rodzaje opon (oprócz przemysłowych) z samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych, motocykli czy też rowerów. Opony przekazywane do...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-09-16

Godziny otwarcia PSZOK w Książniczkach

W związku z pojawiającymi się przypadkami deponowania odpadów na PSZOK-u poza wyznaczonymi terminami przypominamy, że odpady na terenie PSZOK-u można deponować wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika obsługującego PSZOK, wyłącznie w godzinach otwarcia PSZOK. Zakazane jest deponowanie jakichkolwiek odpadów na terenie PSZOK poza wyznaczonymi godzinami otwarcia PSZOK. Wobec powyższego przypomina się, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest: w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca na terenie Przepompowni w Książniczkach...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-09-15

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD

Zbliżają się jesienne terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwietniu, będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD (przy drugim odbiorze odpadów komunalnych). Odpady należy wystawić zgodnie z harmonogramem, bezpośrednio przed posesję do godz. 6:30 rano. Odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, do których należą: stare meble - stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, sofy, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.; oraz zużyty sprzęt RTV...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-17

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od czerwca 2016 roku

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015r., Rada Gminy Michałowice na sesji dnia 30.05.2016r. wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany obowiązywać będą  od 21 czerwca 2016 roku i dotyczą uchwał: 1. Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-05-04

Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych

Z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Michałowice od 1 maja zwolnione będzie trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIX/110/2016 z dnia 31 marca 2016r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. Rada Gminy, może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

19.03.2014 - Ekologiczna akcja edukacyjna w szkołach

W pierwszym tygodniu marca we wszystkich zespołach szkół na terenie naszej gminy zgodnie z wymogami umowy zawartej pomiędzy firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a Gminą Michałowice przedstawicielka firmy A.S.A. prowadziła lekcje edukacyjne wśród młodzieży. Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad segregowania odpadów oraz wzrost umiejętności segregacji domowych odpadów. Podczas prelekcji młodzież szkolna pozyskała wiedzę na temat korzyści, jakie niesie ze sobą segregowanie odpadów, a...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

01.08.2014 - Zmiana terminu otwarcia PSZOK

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu termin otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w miejscowości Młodziejowice został przełożony z 16.08.2014r.na 23.08.2014r.Do punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady komunalne, które na co dzień segregujemy w workach (m.in. plastik, szkło, metal, papier), odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, opony, a także niewielkie ilości odpadów budowlanych.Odpady budowlane, które pochodzą z inwestycji wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, inwestor lub wykonawca muszą wywieźć...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

23.06.2015 - Odpady bez zmian

Dnia 22 czerwca 2015 została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Michałowice z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Konsorcjum firm:Lider konsorcjum: A.S.A. Eko Polska Sp.z o.o.,ul. Lecha 10, 41-800 ZabrzePartner konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zabrze ul. Lecha 10, 41-800 ZabrzeUmowa obowiązywać będzie od 1.07.2015r do 30.06.2018r.Cena uzyskana w przetargu pozwoli na zachowanie dotychczasowych stawek opłat za gospodarowanie...

czytaj więcej...