OGŁOSZENIE Wójta Gminy Michałowice

Wójt Gminy Michałowice ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – działce drogowej, położonych w miejscowości Pielgrzymowice, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie. Działki stanowią własność Gminy Michałowice i objęte są księgą wieczystąKR1S/00006521/7, natomiast dla działki drogowej prowadzona jest księga wieczystaKR1S/00024371/2.

Lp.

Nr działki, oznaczenie KW

Powierzchnia (m2)

Cena wywoławcza (zł)

Udział
w części wspólnej

Wartość współudziału (zł)

1

2

3

4

5

6

1

119/3

KR1S/00024371/2

3955

61 892,00

-

-

Droga prowadząca od bramy wjazdowej na teren działek.Udział w części wspólnej 4720/20000.

2

119/4

KR1S/00006521/7

317

16 785,00

342/20000 cz.

4 487,00

3

119/5

KR1S/00006521/7

306

16 426,00

330/20000 cz.

4 331,00

4

119/8

KR1S/00006521/7

343

19 139,00

370/20000 cz.

4 855,00

5

119/19

KR1S/00006521/7

409

24 879,00

442/20000 cz.

5 789,00

6

119/20

KR1S/00006521/7

386

22 581,00

416/20000 cz.

5 463,00

7

119/21

KR1S/00006521/7

349

19 677,00

376/20000 cz.

4 939,00

8

119/24

KR1S/00006521/7

355

19 553,00

384/20000 cz.

5 024,00

9

119/26

KR1S/00006521/7

401

23 190,00

432/20000 cz.

5 675,00

10

119/46

KR1S/00006521/7

353

19 429,00

382/20000 cz.

4 996,00

11

119/48

KR1S/00006521/7

349

19 017,00

376/20000 cz.

4 939,00

12

119/50

KR1S/00006521/7

350

19 078,00

378/20000 cz.

4 954,00

13

119/51

KR1S/00006521/7

455

26 476,00

492/20000 cz.

6 440,00

Do ceny należy dodać podatek VAT w wysokości 23%. Cena poszczególnych nieruchomości obejmuje cenę gruntu bez istniejących na działkach naniesień budowlanych. Wyżej wymienione działki zbyte zostaną wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – działce drogowej nr 119/3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do 22 września 2017 roku, wpłacenie wadium oraz wykazanie się przez dotychczasowych posiadaczy, którzy otrzymali grunt od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie oraz których dane figurują w zbiorach dokumentów tutejszego Urzędu, posiadaniem i rzeczywistym wykorzystaniem jednej z objętej ogłoszeniem nieruchomości w charakterze ogródka działkowego. W przypadku zgłoszenia się do udziału spadkobierców lub pełnomocników, do pisemnego zgłoszenia uczestnictwa dołączyć należy dokumenty potwierdzające stwierdzenie nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a w przypadku pełnomocników dokument udzielenia pełnomocnictwa w formie notarialnej. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Warunkiem nabycia poszczególnej działki, objętej niniejszym ogłoszeniem, jest fakt jej wcześniejszego posiadania i fizycznego użytkowania.

Wysokość wadium dla działek nr: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wynosi po 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Michałowice nr 60 8589 0006 0180 0550 0101 0141 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział Michałowice lub w kasie Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Michałowice do dnia 22 września 2017 r.

Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę uznania rachunku sprzedającego.

Ustala się wysokość postąpienia dla działek nr: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej przedmiotowej działki wraz z ceną udziału w części wspólnej działki drogowej nr 119/3.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gminy Michałowice Południe (uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 29 lutego 2016 r., Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 1779 z dnia 16 marca 2016 r.) przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na MPZP Gminy Michałowice symbolem H.1MN.03. Nieruchomość wspólna, tj. działka drogowa oznaczona nr 119/3, w części położona jest w terenie tras komunikacyjnych oznaczonym na MPZP Gminy Michałowice symbolem KDD.

Uzasadnienie wybranej formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego wynika z faktu, iż działki ewidencyjne nr: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 użytkowane są jako ogródki działkowe. Każda z działek zagospodarowana jest w indywidualny sposób przez innego posiadacza jako ogródek uprawny, zabudowany niewielkim budynkiem o zróżnicowanej architekturze i sposobie wykonania. Skarb Państwa – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie w 1983 r. ze środków zakładowego funduszu socjalnego nabyło nieruchomość celem założenia pracowniczego ogrodu działkowego dla pracowników MPK. Następnie, z mocy prawa, nieruchomość przeszła na własność Gminy Michałowice. Działka nr 119/3 stanowi drogę.

W księgach wieczystych nr KR1S/00006521/7 i KR1S/00024371/2, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach, brak jest wpisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami, jak również wpisów dotyczących hipotek, które dotyczyłyby przedmiotowych działek.

Przetarg dla działek numer 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej – działce drogowej nr 119/3, odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice w sali konferencyjnej w następujących godzinach:


 1. Działka nr 119/4   –   9.00
 2. Działka nr 119/5   – 10.00
 3. Działka nr 119/8   – 11.00
 4. Działka nr 119/19 – 12.00
 5. Działka nr 119/20 – 13.00
 6. Działka nr 119/21 – 14.00

          


Przetarg dla działek numer 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej – działce drogowej nr 119/3, odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice w sali konferencyjnej w następujących godzinach:


 • Działka nr 119/24    –  9.00
 • Działka nr 119/26   – 10.00
 • Działka nr 119/46   – 11.00
 • Działka nr 119/48   – 12.00
 • Działka nr 119/50   – 13.00
 • Działka nr 119/51   – 14.00Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny działki; pozostałym osobom wadium zwraca się w ciągu trzech dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez zbywającego do zawarcia umowy, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, zaś wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem własności, w szczególności koszty zawarcia umowy notarialnej, ponosi nabywca.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży działki wraz z udziałem w części wspólnej działki nr 119/3. Wejście w posiadanie nabytej działki nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Michałowice informuje, iż nie jest mu znany fakt istnienia na działkach objętych ogłoszeniem urządzeń podziemnych i elementów infrastruktury technicznej innych niż zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Nie jest również znany standard wykończenia i wyposażenia oraz stan techniczny wzniesionych na poszczególnych działkach budynków i budowli.

Wójt Gminy, ze względu na dawny i obecny sposób użytkowania przedmiotowych działek gruntu jako ogródków działkowych oraz istnienie na gruncie naniesień budowlanych, wzniesionych i zagospodarowanych przez ówczesnych posiadaczy działek, informuje, że do osób, które staną się nabywcami wyżej wymienionych działek ewidencyjnych, należeć będą wszelkie korzyści, ciężary oraz roszczenia związane z wejściem w posiadanie tych nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, tel. 12 388 57 40 wew. 23 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.michalowice.malopolska.pl.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Z tego tytułu uczestnikom przetargu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.