„NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2017 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”REGULAMIN KONKURSU

„NAJLEPSZY SOŁTYS WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2017

w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”§ 1 CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie pozytywnych zachowań podejmowanych przez sołtysów w zakresie bezpieczeństwa.


§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

1. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie - Wydział Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego.

2. Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.


§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs zorganizowany jest dla Sołtysów Województwa Małopolskiego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.


§ 4 KRYTERIA OCENY


1. Konkurs polega na ocenie pozytywnych działań podejmowanych przez sołtysów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich.

2. Komisja Konkursowa ocenia osiągnięcia sołtysa i przyznaje punkty (0-5).

3. Uczestnik z najwyższą liczbą punktów zostaje laureatem konkursu.

4. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów laureaci zostaną wyłonieni w drodze losowania.


§ 5 ORGANIZACJA KONKURSU

1. Postanowienia ogólne

  • Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie.
  • Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia do 4 sierpnia 2018 r.
  • Uczestnicy konkursu przysyłają opis działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich w osobnej korespondencji z dopiskiem „KRUS” w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2018 r. na adres: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów (informacja na temat Konkursu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.soltysi.tit.pl/.)  Do opisu należy dołączyć Informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania stanowiącą Załącznik nr 1.
  • Regulamin Konkursu wraz z Informacją na temat danych osobowych i ich przetwarzaniu stanowiącą Załącznik nr 1/ zostanie przesłany do Urzędów Gmin.
  • Komisja Konkursowa sporządza protokół rozstrzygnięcia konkursu i wyłania laureatów.
  • Nagroda rzeczowa dla laureata, w postaci materiałów poprawiających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym zostanie zakupiona ze środków funduszu prewencji i rehabilitacji w ramach zaplanowanych przez Wydział ZPRO OR KRUS w Krakowie działań pozaszkoleniowych na 2018 rok.

2. Postanowienia końcowe

  • Uroczystości ogłoszenia wyników odbędą się w dniu 4 sierpnia 2018 r.
  • Odbiór nagród laureat potwierdzi własnoręcznym podpisem.
  • Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
  • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora. Dane osobowe przekazane Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez uczestników konkursu będą gromadzone i przetwarzane w celu jego realizacji, wyłonienia zwycięzców, doręczenia nagród oraz działań prewencyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Kraków, lipiec 2018 roku.


Załącznik nr 1